Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Tarneklauslid (incoterms) – puust ja punaseks

Pille1

Kirjutas Pille Kütt

tarneklauslid

Kirjutame lahti mõiste tarneklauslid (inkotermid). Teeme seda läbi reaaleluliste näidete. Artikli lõpust leiad kokkuvõtliku tarneklauslite tabeli. Antud artikli aluseks on Incoterms® 2010.


Tarneklauslid (inkotermid) on rahvusvahelise kaubanduskoja (ICC) egiidi all koostatud rahvusvaheliste kaubandusreeglite kogu.

 • Lihtsustavad rahvusvahelisi ostu-müügi tehinguid ning sätestavad kauba transpordiga seotud kulude, vastutuse ja riskide jagunemine ostja ning müüja vahel.
 • Lepitakse osapoolte vahel ostu- ja müügi läbirääkimiste käigus kokku.
 • Peavad sobima mõlemale osapoolele.
 • Igal ostu- ja müügitehingul saab olla ainult üks tarneklausel.

Tarneklauslid koosnevad kolmetähelisest lühendist (nt FOB, EXW jne), millele  järgneb:

 • koht, kus kaup tehakse ostjale kättesaadavaks, näiteks saatja ladu (EXW Melbourne)
 • nimetatud lähetamissadam (nt FOB Shanghai)
 • nimetatud sihtsadam (nt CIF Hamburg)
 • nimetatud sihtkoht (DAP Tallinn)

Tarneklauslid jagunevad kaheks:

 • EXW, FCA, DAT, DAP, CPT, CIP, DDP kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul (mere-, maantee-, raudtee- ja lennutransport);
 • FAS, FOB, CFR, CIF kasutatakse ainult meretranspordi puhul.

Erinevate tarneklauslite puhul kehtivad ostjatele ja müüjatele erinevad kohustused, mis määravad kelle (ja mil määral) jäävad kanda kulud. Nt tarneklauslite CFR, CIF ja FAS puhul peab kauba saaja (ostja) tasuma kõik sihtsadama kulud ning korraldama transpordi sadamast lõppsihtkohta.

Meieni jõuab kahjuks kliente, kes on teadmatusest teinud vale valiku. Nt Hiinast ostmisel pakuvad 99% saatjatest omapoolset meelitavalt odavat vedu Eestisse (CIF tarneklausel). Tihti ei pööra ostjad tähelepanu, et see transport on korraldatud vaid sihtsadamani. Sind, kui kauba saajat ootab ebameeldiv üllatus. Loe blogiartiklist, kuidas hea hind võib hetkega osutuda hoopis kallimaks, kui algselt arvestasid.


Näited EXW, FCA, DAT, DAP, CPT, CIP, DDP Norra ekspordil ja Türgi impordil.

 • Eksport – müüd Eesti ettevõttena oma kauba Norra ettevõttele. Kauba pealelaadimise koht on nt Paide ning mahalaadimise sihtkoht Norras nt Oslo.
 • Import – ostad ettevõttena kaupa Türgi ettevõttelt. Kauba pealelaadimise koht on nt Istanbul ning sina soovid kaupa nt Pärnusse.

EXW (Ex Works)

Müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda juures või muus asukohas. Müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast. Müüja ei vastuta kauba pealelaadimise eest ostja transpordivahendile ega ekspordi tolliformaalsuste täitmise eest (kui müügilepingus ei ole teisiti kokkulepitud).

 • Eksport (pealelaadimine Paides, mahalaadimine Oslos, tarneklausel EXW Paide). Eesti ettevõte peab tegema kauba kättesaadavaks pealelaadimiseks, kuid transpordi korraldab Norra ettevõte ehk ostja, kes vastutab ka kauba pealelaadimise eest. Kui Norra poolt saadetud vedaja tuleb pealelaadimisele, siis on sinu kohustus teha kaup pealelaadimiseks kättesaadavaks. Kui müügilepingus on kokku lepitud, et transpordi korraldab Eesti ettevõte, siis vastutad sina saatjana kauba pealelaadimise eest transpordivahendisse.
 • Import (pealelaadimine Istanbulis, mahalaadimine Pärnus, tarneklausel EXW Istanbul). Türgi ettevõte peab tegema kauba kättesaadavaks pealelaadimiseks, kuid transpordi korraldab Eesti ettevõte. Pealelaadimise eest vastutab osapool, kes korraldab transpordi. Kui müügilepingus on kokku lepitud, et transpordi korraldab Türgi ettevõte, vastutab saatjana kauba pealelaadimise eest transpordivahendisse Türgi ettevõte.

FCA (Free Carrier)

Tarneklauslit FCA kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) terminalisse ning müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on mõne veofirma terminal, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, kuid ei ole kohustatud seda maha laadima.

Tavaliselt korraldab ekpordi tollivormistuse ettevõtte, kes on kauba reaalne müüja. Kui kauba müüja asukoht on erinev pealelaadimise kohast, siis tarneklausel on pealelaadimise koht (mitte müüja ettevõtte asukoht).

 • Eksport (pealelaadimine Paides, mahalaadimine Oslos). Eesti ettevõte peab tegema kauba kättesaadavaks pealelaadimiseks lepingus kokkulepitud kohas, kui transpordi korraldab Norra ettevõte ehk ostja. See võib olla ka ostja poolt määratud ladu. Kui müügilepingus on kokku lepitud, et transpordi Norra korraldab kauba müüja, siis vastutad saatjana kauba pealelaadimise eest transpordivahendisse. Kui kauba laadimiskoht on müüja asukohas, on tarneklausel FCA Paide: müüja on kohustatud ka teostama ekspordi tollivormistuse. Kui kauba pealelaadimise asukohaks ei ole müüja asukoht (nt FCA Tartu), ei kuulu müüja kohtustuste hulka ekspordi tollivormistus.
 • Import (pealelaadimine Istanbulis, mahalaadimine Pärnus). FCA Istanbul on tarneklausel juhul, kui kauba reaalne pealelaadimise koht on müüja asukohas ning kaupa ei transpordita pealelaadimiseks teise asukohta. Kui kauba pealelaadimine toimub müüja asukohas, vastutab tollivormistuse eest kauba müüja. Kui kauba pealelaadimine ei toimu müüja asukohas, ei kuulu ekspordi tollivormistus kauba saatja kohustuste hulka. Nt, kui kauba müüja asukoht on Istanbulis, aga kaup ise asub Manisia linnas, on tarneklausliks FCA Manisia. Sellisel juhul ei ole ekspordi tollivormistus müüja kohustus (kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti).

DAT (Delivered at Terminal)

Müüja on kauba tarninud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas või terminalis. “Terminal” tähendab ükskõik millist kaetud või katmata kohta nagu kai, ladu, konteineriaed, auto-, raudtee- või õhuveo terminal. Müüja kannab kogu riski kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadama või sihtkoha terminalis. DAT korral rõhutatakse täpse punkti määramise vajadust nimetatud sihtkoha piires, sest selle punktini kannab müüja kõik kulud ja riskid.

 • Eksport (pealelaadimine Paide, mahalaadimine Oslos, DAT Oslo). Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi kauba mahalaadimiskohta: ladu, kai või muu terminal. Müüjana kannab Eesti ettevõte kogu riski. Saatja kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus, kauba pealelaadimine kui ka mahalaadimine terminalis. Kauba transpordi terminalist kauba saaja asukohta korraldab kauba saaja ise.
 • Import (pealelaadimine Istanbulis, mahalaadimine Pärnus). Türgi ettevõte (müüja) korraldab kauba transpordi Eesti tolliterminalini. Türgi ettevõte kannab kogu riski, kulu ning tema kohustuste hulka kuulub ka Türgi ekspordi tollivormistus. Tarneklausli sihtkoht sõltub sellest, kuhu tolliterminali kaup Eestis tuuakse. Kui kaup tuuakse Tallinna tolliterminali, on tarneklausliks DAT Tallinn. Kui kaup viiakse Pärnu tolliterminali, on see DAT Pärnu. Kauba transpordi terminalist kauba saaja asukohta korraldab kauba saaja ise.

DAP (Delivered at Place)

Müüja on kauba tarninud, kui nimetatud sihtkohas on sinna saabunud veovahendil kaup valmis mahalaadimiseks ning see on antud ostja käsutusse. Müüja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohale toomisega nimetatud kohta.

 • Eksport (pealelaadimine Paides, mahalaadimine Oslos, DAP Oslo). Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi ostja poolt määratud mahalaadimiskohta. Müüjana kannab Eesti ettevõte kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani. Müüja kohustuste hulka kuulub kauba pealelaadimine ja ekspordi tollivormistus.
 • Import (pealelaadimine Istanbulis, mahalaadimine Pärnus, DAP Pärnu). Türgi ettevõte (müüja) korraldab kauba transpordi Eesti mahalaadamiskohta Pärnu. Türgi ettevõte kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning tema kohustuste hulka kuulub ka ekspordi tollivormistus Türgis.

CPT (Carriage Paid To)

CPT kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini ja ekspordi tollivormistus. Müüja on tarnekohustuse täitnud, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

 • Eksport (pealelaadimine Paide, mahalaadimine Oslo, CPT Oslo). Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi ostja poolt määratud mahalaadimiskohta. Ostja kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani. Müüja kohustuste hulka kuulub kauba pealelaadimine ja ekspordi tollivormistus.
 • Import (pealelaadimine Istanbul, mahalaadimine Pärnu, CPT Pärnu). Türgi ettevõte korraldab kauba transpordi Eestisse mahalaadimiskohta Pärnu. Kauba saatja, Türgi ettevõte, kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus Türgis.

CIP (Carriage and Insurance Paid To)

CIP kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini, ekspordi tollivormistus ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks. Müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

 • Eksport (pealelaadimine Paides, mahalaadimine Oslos, CIP Oslo). Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi kauba ostja poolt määratud mahalaadimiskohta. Eesti ettevõte müüjana kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani. Müüja kohustuste hulka kuulub kauba pealelaadimine ja ekspordi tollivormistus. Eesti ettevõtte on kohustatud sõlmima kindlustuslepingu ostja ehk Norra ettevõtte kasuks.
 • Import (pealelaadimine Istanbulis, mahalaadimine Pärnus, CIP Pärnu). Türgi ettevõte korraldab kauba transpordi Eestisse mahalaadimiskohta Pärnu. Kauba müüja, Türgi ettevõte, kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus Türgis. Türgi ettevõte on kohustatud sõlmima kindlustuslepingu Eesti ettevõtte kasuks.

DDP (Delivered Duty Paid)

DDP kasutatakse kõikide transpordiliikide korral. Müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine, selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis ning impordi tollivormistus ostja riigis (sh riigilõiv, litsentsid).

 • Eksport (pealelaadimine Paides, mahalaadimine Oslos, DDP Oslo). Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi kauba ostja poolt määratud mahalaadimiskohta. Müüjana kannab Eesti ettevõte kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani. Müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba pealelaadimine ja ekspordi tollivormistus. Eesti ettevõtte kohustuste hulka kuulub ka impordi tollivormistus Norras (sh riigilõiv, litsentsid).
 • Import (pealelaadimine Istanbul, mahalaadimine Pärnu, DDP Pärnu). Türgi ettevõte korraldab kauba transpordi Eestisse mahalaadamiskohta Pärnu. Kauba saatja, Türgi ettevõte, kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus Türgist. Türgi ettevõte kohustuste hulka kuulub ka impordi vormistus Eestis (sh riigilõiv, litsentsid).

Näited FAS, FOB, CFR, CIF USA ekspordi ja Hiina impordil.

 • Eksport – müüd Eesti ettevõttena kauba USA ettevõttele. Kauba pealelaadimiskoht on nt Tartu ning väljumine toimub Muuga sadamast. Ostja ettevõte asub Las Vegases, sj lähim sadam ostja asukohale on Los Angeles.
 • Import – ostad Eesti ettevõttena kaupa Hiina ettevõttelt. Hiina müüja asukoht on Jiangsus, sj lähim sadam on Qingdao. Mahalaadimiskoht Eestis olgu Võru (sj sadam Muuga).

FAS (Free Alongside Ship)

FAS kasutatakse meretranspordi puhul. Müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud lähteriigi sadamakaile ning müüja kohustuste hulka kuulub ka kauba ekspordi tollivormistus.

 • Eksport (pealelaadimine Tartu/sadam Muuga, mahalaadimine Las Vegases/sadam Los Angeles, FAS Muuga). Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi lähtesadamasse (Muuga), kust laev väljub. Eesti ettevõtte kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus. Kohustused lõpevad, kui müüja on toimetanud kauba Muuga sadamasse. Sadamakulud lähtesadamas (Muuga) ja sihtsadamas (Los Angeles) on USA ostja kandja. Samuti on ostja korraldada kauba merevedu Eestist USA-sse ning maismaavedu Los Angelese sadamast kuni sihtkohta Las Vegasesse.
 • Import (pealelaadimine Jiangsu/sadam Qingdao, mahalaadimine Võru/sadam Muuga, FAS Qingdao). Müüjana on Hiina ettevõte kohustus on toimetada kaup Qingdao sadamasse ning vormistada kauba ekspordi tollivormistus. Kauba transpordi Qingdao sadamast Eestisse korraldab ostja (Eesti ettevõte). Sadamakulud nii Qingdao kui ka Muuga sadamas peab tasuma kauba ostja. Ühtlasi peab Eesti ostja korraldama kauba transpordi Muuga sadamast Võruni.

FOB (Free On Board)

FOB kasutatakse meretranspordi puhul. Müüja kohustused lõpevad, kui kaup on laaditud laevatekile. Müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus lähteriigis.

 • Eksport (pealelaadimine Tartus/sadam Muuga, mahalaadimine Las Vegases/sadam Los Angeles, FOB Muuga). Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi lähtesadamasse, kust laev väljub (Muuga). Eesti ettevõtte kohustuste hulka kuulub ka ekspordi tollivormistus. Müüja kohustused lõpevadm kui kaup on laaditud laevatekile (st müüja kanda on ka Muuga sadama kulud). Mereveo Muugalt Los Angelese sadamasse korraldab kauba ostja.
 • Import (pealelaadimine Jiangsu/sadam Qingdao, mahalaadimine Võru/sadam Muuga, FOB Qingdao). Hiina ettevõte (müüja) kohustus on toimetada kaup Qingdao sadamasse ning vormistada kauba ekspordi tollivormistus. Kohustused lõpevad, kui kaup on laaditud Qingdao sadamas laevatekile (st müüja kanda on ka kõik Qingdao sadamakulud). Kauba transpordi Qingdao sadamast Eestini korraldab ostja (Eesti ettevõte).

CFR (Cost and Freight)

CFR kasutatakse meretranspordi puhul. Müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud. Müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus ja merevedu kuni sihtsadamani. Müüja on tarnekohustuse täitnud, kui ta annab kauba üle vedajale (mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta).

 • Eksport (pealelaadimine Tartus/sadam Muuga, mahalaadimine Las Vegases/sadam Los Angeles, CFR Los Angeles). Müüjana korraldab Eesti ettevõte transpordi sihtkoha (Los Angeles). Ekspordi tollivormistus on Eesti ettevõtte (müüja) kohustus. Müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laetud.  CFR puhul tasub sihtsadama kulud USA ostja ning korraldab ka maismaaveo Los Angelese sadamast lõppsihtkohta Las Vegasesse.
 • Import (pealelaadimine Jiangsus/sadam Qingdao, mahalaadimine Võrus/sadam Muuga, CFR Muuga). Hiina saatja korraldab kauba transpordi kuni Eesti sadamani (Muuga sadam). Saatja kohustuste hulka kuulub ka ekspordi tollivormistus. Hiina saatja kohustused lõpevad, kui kaup on Muugal laevatekilt maha laetud. CFR puhul tasub ostja saajana Muuga sadamakulud. Samuti korraldab kauba saaja kauba transpordi Muuga sadamast Võrusse.
  • Paljud esmakordselt Euroopa Liidu (EL) välisest riigist kaupa importivad ettevõtted komistavad just C-tähega algavate tarneklauslite otsa. St, et on vastu võetud müüja pakutud “soodne” transporditeenus klausli alusel, mis ei tähenda aga “ukseni” vedu vaid moodustab sellest vaid osa.

CIF (Cost, Insurance and Freight)

CIF kasutatakse meretranspordi puhul. Müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud. Müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus, merevedu kuni sihtsadamani ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks. Müüja on tarnekohustuse täitnud, kui ta annab kauba üle vedajale (mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta).

 • Eksport (pealelaadimine Tartu/sadam Muuga, mahalaadimine Las Vegas/sadam Los Angeles, CIF Los Angeles). Müüjana korraldab Eesti ettevõte kauba transpordi sihtkoha sadamani (Los Angeles). Eesti ettevõtte kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus kui ka kindlustuslepingu sõlmimine kauba ostja kasuks. Eesti ettevõtte kohustused lõpevad, kui kaup on laevatekilt maha laetud. CIF puhul tasub kauba saaja Los Angeles sadamakulud ise ning korraldab kauba transpordi sadamast lõppsihtkohta Las Vegasesse.
 • Import (pealelaadimine Jiangsu/sadam Qingdao, mahalaadimine Võru/sadam Muuga, CIF Muuga). Hiina saatja korraldab kauba transpordi kuni Muugani. Hiina saatja kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus kui ka kindlustuslepingu sõlmimine Eesti ostja kasuks. Müüja kohustused lõpevad, kui kaup on Muugal laevatekilt maha laetud. CIF korral tasub kauba saaja Muuga sadamakulud ning korraldab kauba transpordi Muuga sadamast Võrru. 
  • Paljud esmakordselt kolmandast riigist kaupa ostvad ettevõtted komistavad just C-tähega algavate tarneklauslite otsa. St, et on valitud müüja pakutud “soodne” vedu inkotermi alusel, mis ei tähenda aga “ukseni” vedu vaid moodustab sellest vaid osa.
  • Soovitame CIF-i mitte kasutada klientidel, kellel antud tarneklausliga varasem kogemus puudub. CIF-i rikidest kirjutasime pikemalt blogis.

Kliki pildil, et näha alltoodud tarneklauslite tabelit täissuuruses.tarnetingimused_tabelKui plaanid Hiina, USA või muu riigi transporti, võta ühendust. Aitame Sind tarneklausli valikul ning teostame maantee-, mere-, lennutranspordi sõltuvalt lähte- ja sihtriigist.

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!